Kuluçka Makinası için Kuluçkalık Yumurta

Kuluçka Makinası için Kuluçkalık Yumurta

Bayram ve Akıncı 11 ise 35-46. haftalık yaşlar arasında 11.75-12.54 g olarak değiştiğini bildirilmektedir. Çok büyük ve çok küçük yumurtaların çıkım güçleri, normal yumurtalara göre düşüktür 12. Sachdev ve ark 13, Japon bıldırcınlarında döllülük oranını ve çıkım gücünü ağır yumurta grubunda, hafif yumurta grubundan daha yüksek bulmuşlardır. Sarıca ve Soley 14 ise en yüksek döllülük oranı ve kuluçka randımanını 11.6 g ve daha ağır yumurtalarda, en yüksek çıkım gücünü ise 10.6-11.5 g ağırlığındaki yumurtalardan elde etmişlerdir. Küçükyılmaz ve ark 9, Japon bıldırcınlarında kuluçkalık yumurtaları sırasıyla 9.00-9.99 g, 10.00-10.99 g, 11.00-11.99 g, 12.00-12.99 g ve >13 g olarak gruplara ayırmışlar, gruplarda sırasıyla döllülük oranını % 75.9, 79.3, 78.6, 78.0 ve 80, kuluçka randımanını % 50.0, 57.3, 57.6, 55.3 ve 56.4, çıkım gücünü % 65.9, 72.3, 73.3, 70.9 ve 69.3 ve embriyo ölümlerini % 38.7, 22.0, 21.0, 29.0 ve 30.7 olarak tespit etmişlerdir.

Kuluçka Makinası için Kuluçkalık Yumurta 1 ERKEK 1 DİŞİ

Araştırmada kullanılan yumurta sayısının fazlalığı elde edilen verileri daha güvenli ve değerli olarak nitelendirebilecek durumdadır. Bu araştırma ebeveyn yaşı, yumurta ağırlığı ve şekil indeksinin kuluçka özellikleri ve yaşama gücü üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma Kafkas Üniversitesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği Bıldırcın Ünitesi’nde yapılmıştır.kuluçka makinesi  Araştırmada kullanılan kuluçkalık yumurtaların elde edildiği bıldırcınlar çok katlı besi kafeslerine 1 erkek 1 dişi olacak şekilde yerleştirilmiştir. Yumurtalar, pedigri kaydı bulunan ve % 20 protein 2900 kcal/kg enerji içeren yemle beslenen bıldırcınlardan elde edilmiştir. Yumurtalar numaralandırıldıktan sonra hassas terazi (0.01 g) ile tartılıp, kumpas ile eni ve boyu ölçüldükten sonra kuluçka gelişim makinesine konulmuştur.

Kuluçka Makinası için Kuluçkalık Yumurta

Kuluçkanın ilk 15 günlük döneminde sıcaklık 37.5 ºC ve nem % 55-60, çıkım makinesinde ise 37.2 ºC ve nem % 70 olarak gerçekleştirilmiştir. kuluçka makinası Kanat numarası takılıp kayıt altına alınan civcivler, kafeslere alındıktan sonra % 3 şeker içeren ılık su verilmiştir. Bıldırcınlar 5 hafta süreyle % 24 ham protein ve 2900 kcal/kg enerji içeren yem ile beslenmişlerdir. Yem ve su ad libitum olarak verilmiştir. Hayvanların bulunduğu ortamın sıcaklığı ilk hafta 35-37 ºC’de tutulmuş daha sonra tedricen 20 ºC’ye kadar düşürülmüştür. Kuluçka sonucunda çıkmayan yumurtalar kırılarak döllülük kontrolü, erken dönem (<6 gün) ve geç dönem (7-15 gün) embriyo ölümleri ile kabuk altı (16-17 gün + kabuğu delip ölen) ölümler belirlenmiştir. Elde edilen bu veriler kullanılarak aşağıda belirtilen formüller yardımıyla döllülük oranı, kuluçka randımanı ve çıkım gücü hesaplanmıştır.kuluçka makinası.

Kuluçka Makinası için Kuluçkalık Yumurta Döllü Yumurta

Döllülük oranı (%) = (Döllü yumurta sayısı / Makineye konan yumurta sayısı) x 100

Kuluçka randımanı (%) = (Çıkan civciv sayısı / Makineye konan yumurta sayısı) x 100

Çıkım gücü (%) = (Çıkan civciv sayısı / Makineye konan döllü yumurta sayısı) x 100

Şekil indeksi (%) = (Yumurta eni/Yumurta boyu) x 100

Araştırmada ana ve baba yaşı, şekil indeksi ve yumurta ağırlığı gruplarının kuluçka özellikleri ve yaşama gücü ile ilgili değerlerin analizinde Ki-kare testi kullanılmıştır. Bu analiz için MINITAB 12.1 istatistik paket programından yararlanılmıştır. Ana yaşının döllülük oranı, kuluçka randımanı, erken ve geç embriyo ölüm oranları üzerine etkisi istatistikî olarak önemli bulunmuştur (P<0.05, P<0.001). Ana yaşına bağlı olarak döllülük oranı, kuluçka randımanı ve çıkım gücü verileri değerlendirildiğinde 15-18 haftalık yaştaki değerlerin diğer haftadaki yaşlara göre yüksek olduğu belirlenmiştir. kuluçka makinesi Yine aynı Şekilde geç embriyo ve kabuk altı ölüm oranı 15-18 haftalık yaşta diğer haftalık yaşlara göre düşük bulunmuştur.

Kuluçka Makinası için Kuluçkalık Yumurta ŞEKİL İNDEKSİ GRUPLARININ ETKİSİ ÖNEMSİZ

Baba yaşının döllülük oranı, kuluçka randımanı ve geç embriyo ölüm oranı üzerine etkisi istatistikî olarak önemlidir (P<0.05, P<0.01). Baba yaşına bağlı olarak döllülük oranı, kuluçka randımanı ve çıkım gücüne ait 16-20 haftalık yaştaki değerlerin diğer haftadaki yaşlara göre yüksek olduğu belirlenmiştir. Baba yaşı arttıkça döllülük ve kuluçka randımanı düşmüştür. Şekil indeksi gruplarının kuluçka özellikleri üzerine etkisi istatistikî olarak önemsiz bulunmuştur (P>0.05).Yumurta ağırlığı gruplarının döllülük oranı, kuluçka randımanı, çıkım gücü, erken ve geç embriyo ölüm oranları üzerine etkisi istatistikî olarak önemli bulunmuştur (P<0.01, P<0.001). Buna göre ana ve baba yaşı ile yumurta ağırlığı gruplarının 1., 2., 3., 4. ve 5. hafta yaşama gücüne etkisi istatistiki olarak önemli olduğu tespit edilmiştir (P<0.01, P<0.001). Şekil indeksi gruplarının 1., 2., 3., 4. ve 5. hafta yaşama gücüne etkisi istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur (P>0.05).

 Kuluçka Makinası için Kuluçkalık Yumurta ANA YAŞI ARTTIKÇA ÇIKIM GÜCÜNDE DÜŞÜŞ GÖZLENİYOR

Bu araştırmada Japon bıldırcınlarının ebeveyn yaşı, yumurta ağırlığı ve şekil indeksinin kuluçka özellikleri ve yaşama gücü üzerine etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Anaç yaşının döllülük oranı üzerine etkisi önemli bulunmuştur (P<0.001). Anaç yaşına bağlı olarak 15-18 haftalık yaştaki döllülük oranı (% 93.70), kuluçka randımanı (% 75.76) ile çıkım gücü (% 80.86) değerleri diğer hafta değerlerinden yüksektir. Araştırmada bulunan bu değerler İpek ve ark 16’nın aynı yaş anaçlarda belirlediği döllülük oranı ve kuluçka randımanı değerlerinden yüksek olmasına rağmen, çıkım gücü değerinden düşüktür.

Araştırmada elde edilen döllülük oranı ve kuluçka randımanı değerleri Kumar ve ark 5’nın 20-24 haftalık (% 71-81.4 ve % 51.1-67.7), Dixon ve ark 6‘nın 11-13 haftalık (% 87 ve % 40-66) ile Erensayın 4’ın 10 (% 77.53 ve % 70.34) ve 20 haftalık (% 63.47 ve % 56.81) yaşta belirlediği döllülük oranı ve kuluçka randımanı değerlerinden yüksek belirlenmiştir. Woodard ve ark 17 sürüde ana yaşı arttıkça çıkım gücü ve döllülüğün azaldığını bildirmişlerdir. Bu araştırmada ana yaşının çıkış gücü üzerine etkisi olmamasına rağmen, ana yaşı arttıkça çıkım gücünde düşüşler olmuştur. Araştırmada ana yaşının erken ve geç dönem embriyo ölümleri üzerine etkisi önemli iken, kabuk altı ölüm üzerine etkisi önemsiz bulunmuştur. Aynı şekilde İpek ve ark 16’nın bildirdiği erken ve geç dönem embriyo ölümleri ile şeker ve ark 18’nın bildirdiği erken dönem ve kabuk altı ölümleri bu araştırmada elde edilen sonuçlara benzerlik göstermektedir.kuluçka makinesi.

Kuluçka Makinası için Kuluçkalık Yumurta BABA YAŞI ARTTIKÇA RANDIMAN ARTIYOR

Baba yaşının döllülük, kuluçka randımanı ve geç dönem embriyo ölümleri üzerine etkisi istatistikî olarak önemli bulunmuştur (P<0.05, P<0.01). Baba yaşına bağlı olarak en iyi döllülük ve kuluçka randımanı 16-20 haftalar arası tespit edilmiştir. Baba yaşı arttıkça döllülük ve kuluçka randımanı azalmıştır. Bu durum yaş arttıkça sperma sayısı ve kalitesinin azalmasından kaynaklanmış olabilir. Araştırmada şekil indeksinin kuluçka özellikleri üzerine etkisi önemsiz bulunmuştur (P>0.05). Başpınar ve ark 19, Esen ve Özçelik 20, Kul ve Şeker 21 ile Türkyılmaz ve ark 22 da Şekil indeksinin kuluçka özellikleri için bir kriter olmadığını bildirmişlerdir.Kuluçka makinesi Yumurta ağırlığı grupları, kabuk altı ölüm hariç diğer tüm kuluçka özelliklerini önemli düzeyde etkilemiştir.

Kuluçka Makinası için Kuluçkalık Yumurta DÖLLÜLÜK ORANI AĞIR YUMURTA GRUBUNDA DAHA FAZLA

Genel olarak en yüksek döllülük oranı, kuluçka randımanı ve çıkım gücü, 12 g ve üzeri olan yumurtalardan elde edilmiştir. Benzer şekilde, Dere ve ark 7’da kuluçka randımanı ve döllülük oranını en yüksek 12 g üzeri yumurtalarda olduğunu belirlemişlerdir. Yine birçok çalışmada döllülük oranı ve kuluçka randımanı ağır yumurta grubunda hafif yumurta grubuna göre daha yüksek olduğu bildirilmiştir 9, 13, 14 23. Alkan ve ark 24 ise en yüksek kuluçka randımanı ve döllülük oranını 10.10-11.00 g arası yumurtalarda tespit etmişlerdir. Erken dönem embriyo ölüm oranı % 11.85 ve geç dönem embriyo ölüm oranı % 8.80 ile 10.99 g ve aşağısı yumurtalarda en fazla görülmüştür. Şeker ve ark 25 da embriyo ölümlerini hafif yumurta grubunda ağır yumurta grubuna göre daha fazla olduğunu bildirmişlerdir. Buna karşın Sergeeva 26 embriyo ölümlerinin ağır yumurta grubunda daha fazla olduğunu belirtmiştir.Kuluçka makinesi

Kuluçka Makinası için Kuluçkalık Yumurta YAŞAMA GÜCÜ DÜZEYİ ÜZERİNDE ETKİ

Ana ve baba yaşı ile yumurta ağırlığı gruplarının yaşama gücüne etkisi önemli iken, Şekil indeksinin yaşama gücüne etkisi önemsiz bulunmuştur. Maclaury ve ark 27 Şekil indeksindeki % 1’lik artışta yaşama gücü düzeyinin % 1.6 azaldığını bildirmişlerdir. Ana yaşına bağlı olarak en yüksek yaşama gücü düzeyi 23-26 haftalık yaşta olurken, baba yaşına bağlı olarak 26-30 haftalık yaşlarda tespit edilmiştir. Yumurta ağırlığı bakımından en yüksek yaşama gücü düzeyi ise 13 g ve üzeri yumurtalardan elde edilmiştir.Kuluçka Makinası Nazlıgül ve ark 28 ile Çağlayan ve İnal 29, yumurta ağırlığı bakımından haftalar arası yaşama gücü düzeyleri arasında bir fark olmadığını bildirmelerine rağmen.Nazlıgül ve ark 28 yumurta ağırlığının 0-6 hafta arası yaşta yaşama gücü düzeyini önemli şekilde etkilediğini bildirmişlerdir.

Kuluçka Makinası için Kuluçkalık Yumurta EBEVEYN YAŞI İLE YUMURTA AĞIRLIĞININ KULUÇKA ÜZERİNE ETKİSİ

Sonuç olarak, bıldırcınlarda ebeveyn yaşı ile yumurta ağırlığının kuluçka özellikleri ile yaşama gücü üzerine etkili olduğu belirlenmiştir. Ana yaşı 15-18, baba yaşı 16-20 hafta olan bıldırcınlar ile yumurta ağırlığı 12 g ve üzeri olan yumurtaların kuluçkada kullanılmasının daha uygun olacağı anlaşılmıştır. Yaşama gücü değerleri bakımından ise ana yaşı 23-26, baba yaşı 26-30 hafta arası olan bıldırcınlar ile yumurta ağırlığı 13 g ve üzeri olan yumurtaların daha uygun olacağı saptanmıştır. Ayrıca şekil indeksinin kuluçka özellikleri ile yaşama gücü üzerine herhangi bir etkisinin olmadığı anlaşılmıştır. Her ne kadar konuyla ilgili daha önce yapılmış çalışmalar olsa da, bu araştırmada kullanılan yumurta ve alt grup sayısının fazlalığı elde edilen değerlerin önemini artıracak düzeydedir.

Kuluçka Makineleri için tıklayın

Samet Keşifoğlu

Profosyonel kuluçka makinesi Üreticisi

all author posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.