Kuluçka makinesi neden havalandırılmalı Yorum Yap

Kuluçka Makinesi Neden Havalandırılmalı.

İnkübatörlerdeki yumurtaların içinde canlı, gelişen embriyolar bulunmaktadır. Optimal gelişimin, civciv kalitesinin
ve kuluçka randımanının sağlanması için, embriyolar doğru sıcaklığa, neme ve Karbondioksit (CO2) – Oksijen
dengesine ihtiyaç duyar. Bu koşulların sağlanması ise, yumurtaların yalnızca doğru havalandırma sağlanan ortamlarda tutulmasıyla mümkün olmaktadır. Kuluçka odalarının havalandırılmasındaki amaç, inkübatörler için en tutarlı ortamın embriyo gelişiminin optimize edileceği şekilde sağlanmasıdır. İnkübatörün fonksiyonu odaya girişi sağlanan havanın durumu üzerinde ince ayarlamalar yapmayı aşmamalıdır. Ayrıca ortam koşulları büyük ölçüde değişkenlik göstermektedir; bu durum yalnızca ülkeden ülkeye değil, mevsimden mevsime de söz konusudur.

İnkübatör üreticileri

Dünyanın her bir bölgesi için özel inkübatör üretemeyeceklerinden, kuluçka odalarının etkili şekilde havalandırıldığından emin olunmalıdır. Kuluçka havalandırma sistemi, inkübatörün istendiği şekilde çalıştırılabilmesi açısından inkübatör üreticileri tarafından yapılan varsayımları karşılamalıdır. Etkili ve verimli şekilde çalışan, kurulum ve işletim maliyeti uygun olan makineler tasarlamak için üreticiler makineye ulaşan havanın sıcaklık ve bağıl nem (RH) aralıkları hakkında çeşitli varsayımlarda bulunmaktadırlar. Böylece üreticiler iç ortamı kontrol etmek (sıcaklık ve RH) için söz konusu makinede olması gereken ısıtma ve soğutma kapasitelerini belirleyebilirler. Bu bilgi daha sonra herhangi bir inkübatör için, genellikle aşağıdaki gibi değişkenler için tavsiyeleri içeren, üretici spesifikasyonları halini alır:
• Basılan 1000 yumurta için inkübatör hava gereksinimleri.
• 1000 yumurta için minimum oda havası değişimleri.
• Sağlanan havanın sıcaklığı ve nemi.
• Odadaki hava basıncı.
• Egzoz plenumu hava basıncı.
Bu halde her odada havalandırmanın sağlanmasına ilişkin önemli unsurlar; sağlanan hava hacmi, oda basıncı,
hava sıcaklığı ve bağıl nemdir.

Kuluçka Havalandırmasına İlişkin Alışılmış Sorunlar

Bir kuluçkada havalandırma sorunları yaratabilecek çeşitli faktörler mevcuttur:

• Eğitim: Kuluçka havalandırmasının uygun şekilde nasıl sağlanacağı ve hedeflerin neler olduğu
anlaşılmadığında, havalandırma parametreleri ayarlanırken hatalar yapılacaktır.
• Hava işleme ünitesinin yetersiz hava hacmi sağlaması: Bu durum, orijinal tasarım spesifikasyonlarının
yanlış olmasından kaynaklanabilir.
• Odaya yetersiz temiz hava sağlanması: Yukarıda belirtilenlere ek olarak, bu durum hava işleme ünitesinin
kapasitesi arttırılmadan odaya ek inkübatörlerin yerleştirilmesi sonucu ortaya çıkabilir.
• Önleyici bakımın uygulanmaması: Bir odaya sağlanan hava hacminin yetersiz olmasının en yaygın
nedenlerinden biri de, bakımın uygulanmamasıdır. Fan kayışları ve kasnakları eskiyip, radyatörler tıkanmaya
başladığında hava işleme ünitesinin sağladığı havanın hacmi azalacaktır.
• Yetersiz ısıtma ve soğutma kapasitesi: Bu durum iki faktörden kaynaklanıyor olabilir – ya hava işleme
ünitesi doğru şekilde tasarlanmamıştır veya spesifikasyonları yanlıştır, ya da ünitenin bakımı yapılmadığından
gerektiği gibi çalışmamaktadır.
• İzleme ekipmanının bulunmaması: Yeterli kuluçka havalandırmasının sağlanması için oda sıcaklığının, bağıl
nemin ve basıncın izlenmesi önem taşımaktadır.
• Kontrolörlerin uygun kalibre edilmemesi: Sıcaklığı, bağıl nemi ve basıncı izleyen ve düzenleyen kontrol
sistemlerinin kalibrasyonunun rutin olarak yapılması önemlidir. Rutin kalibrasyon söz konusu olmadığında bir
odadaki gerçek koşulların bilinmesi imkânsız olacaktır.

Oda – Başlangıç Noktası

Bir kuluçka odasında havalanadırmanın başarılı bir şekilde sağlanması açısından başlangıç noktası, kuluçka
odasının kendisidir. Oda, mümkün olduğunca hava geçirmez olmalıdır. Havalandırması planlanan bir oda
ne kadar hava geçirmez olursa, odada havanın nereden ve nasıl girip çıkacağına ilişkin o kadar iyi kontrol
sağlanacaktır. Odada boşluklar ve çatlaklar söz konusuysa, hava sızıntısı yaşanacaktır. Aşırı hava sızıntısının
yaşanması durumunda, odaya havalandırma ünitesinden sağlanan koşullanmış hava, inkübatöre ulaşamayarak
duvarlardaki ve çatıdaki boşluklar ve çatlaklar yoluyla kaybedilebilir. Hava sızıntısının söz konusu olduğu bir
odada pozitif basınç sağlanması ise daha zor olacaktır. Kuluçkalar tarafından kullanılan pozitif basınçlar alçak
değerlerdedir ve en küçük bir hava sızıntısı bile doğru çalışma basıncının korunmasını zorlaştırabilmektedir.

Hava sızıntısının yaşandığı tipik alanlar şunlardır:

• Giriş kapılarındaki ve oda içindeki diğer kapılardaki yalıtım contaları
• Çatı – çatılar genellikle çoklu panellerle inşa edilmektedir, böyle bir çatının her kenarı potansiyel bir sızıntı
bölgesidir ve yalıtılmalıdır
• Duvarların çatıyla birleştiği alanlar
Eski kuluçkalarda, sıklıkla fazla havanın çatı boşluğuna çıkarılması için inkübatörlerin üzerinde “aşırı basınç”
panjurlarına rastlanır. Oda basınçlarının, modern kontrol sistemleri ile kontrol edilmeye çalışıldığı durumlarda
(yukarıda belirtildiği gibi) istenen oda basıncının sağlanması için bu panjurlar kapatılmalıdır.
Bir odada havalandırmanın başarılı şekilde sağlanması için bir diğer önemli unsurdur da izolasyondur. Kış
aylarında sıcaklığı odanın içinde tutmak ve yaz aylarında ısıyı odanın dışında tutmak, önem taşımaktadır. Odanın
izolasyonu uygun şekilde yapılamamışsa, bu koşulların sağlanması daha zor olmaktadır.

Oda Hava Hacmi Gereksinimleri 

Bir odadaki hava gereksinimlerinin belirlenmesi için göz önünde bulundurulması gereken bazı noktalar söz
konusudur. Bunlar:
• Odadaki yumurta sayısı.
• Odadaki civciv sayısı.
• İnkübatör üreticilerinin tavsiyeleri.
• Kullanılacak olan hava işleme ünitesinin tipi (soğutulmuş su [klimalı] ya da evoporatif [soğutucu petekli])
• Kullanılacak olan basınç kontrolünün tipi.
Her bir oda için hava hacmi gereksinimlerine daha sonra değinilecektir.

Hava İşleme Ünitesi

Hava işleme ünitesinin (AHU) istenen oda koşullarını sağlaması için gereken ısıtma ve soğutma kapasitesinin
belirlenmesi için aşağıdakilerin bilinmesi gerekir.
• Verilecek olan temiz havanın toplam hacmi.
• Yılın en sıcak ve en soğuk zamanlarına ilişkin doğru veriler.
• İstenen oda sıcaklığı aralığı.

İşlem ünitesi tasarımı

Her türlü tasarım sürecinde, çeşitli varsayımlar her zaman yapılmaktadır. Hava işleme üniteleri açısından bu
varsayımlardan biri, ısıtma ve soğutmanın başa çıkabileceği minimum ve maksimum dış koşullara ilişkindir.
Hava işleme ünitesinin tasarımında kullanılan gerçek ,gerçekçi dış sıcaklıklar ne kadar yüksek ve alçak olursa,
ünite o kadar pahalı olacaktır. Bu yüzden, şirketler belirli bir alan için “ortalama” minimum ve maksimum sıcaklık
varsayımlarında bulunarak hava işleme ünitesini bu varsayımlarla tasarlarlar. Sonuç olarak, söz konusu ünite
“tasarımdaki minimum ve maksimum” ortam değerlerini aşan koşullarda çalıştırıldığında, odada istenen sıcaklık
korunamaz.

Yumurta Embiryo

İnkübatörlerdeki yumurtaların içinde canlı, gelişen embriyolar bulunmaktadır. Optimal gelişimin, civciv kalitesinin
ve kuluçka randımanının sağlanması için, embriyolar doğru sıcaklığa, neme ve Karbondioksit (CO2) – Oksijen
dengesine ihtiyaç duyar. Bu koşulların sağlanması ise, yumurtaların yalnızca doğru havalandırma sağlanan
ortamlarda tutulmasıyla mümkün olmaktadır.
Kuluçka odalarının havalandırılmasındaki amaç, inkübatörler için en tutarlı ortamın embriyo gelişiminin optimize
edileceği şekilde sağlanmasıdır. İnkübatörün fonksiyonu odaya girişi sağlanan havanın durumu üzerinde ince
ayarlamalar yapmayı aşmamalıdır. Ayrıca ortam koşulları büyük ölçüde değişkenlik göstermektedir; bu durum
yalnızca ülkeden ülkeye değil, mevsimden mevsime de söz konusudur. İnkübatör üreticileri dünyanın her bir
bölgesi için özel inkübatör üretemeyeceklerinden, kuluçka odalarının etkili şekilde havalandırıldığından emin
olunmalıdır.
Kuluçka havalandırma sistemi, inkübatörün istendiği şekilde çalıştırılabilmesi açısından inkübatör üreticileri
tarafından yapılan varsayımları karşılamalıdır. Etkili ve verimli şekilde çalışan, kurulum ve işletim maliyeti uygun
olan makineler tasarlamak için üreticiler makineye ulaşan havanın sıcaklık ve bağıl nem (RH) aralıkları hakkında
çeşitli varsayımlarda bulunmaktadırlar. Böylece üreticiler iç ortamı kontrol etmek (sıcaklık ve RH) için söz konusu
makinede olması gereken ısıtma ve soğutma kapasitelerini belirleyebilirler. Bu bilgi daha sonra herhangi bir
inkübatör için, genellikle aşağıdaki gibi değişkenler için tavsiyeleri içeren, üretici spesifikasyonları halini alır:
• Basılan 1000 yumurta için inkübatör hava gereksinimleri
• 1000 yumurta için minimum oda havası değişimleri
• Sağlanan havanın sıcaklığı ve nemi
• Odadaki hava basıncı
• Egzoz plenumu hava basıncı
Bu halde her odada havalandırmanın sağlanmasına ilişkin önemli unsurlar; sağlanan hava hacmi, oda basıncı,
hava sıcaklığı ve bağıl nemdir.

Kuluçka Makinaları Havalandırma

Kuluçka Makinaları Havalandırma yumurtaların içinde canlı, gelişen embriyolar bulunmaktadır. Optimal gelişimin, civciv kalitesinin
ve kuluçka randımanının sağlanması için, embriyolar doğru sıcaklığa, neme ve Karbondioksit (CO2) – Oksijen
dengesine ihtiyaç duyar. Bu koşulların sağlanması ise, yumurtaların yalnızca doğru havalandırma sağlanan
ortamlarda tutulmasıyla mümkün olmaktadır.
Kuluçka odalarının havalandırılmasındaki amaç, inkübatörler için en tutarlı ortamın embriyo gelişiminin optimize
edileceği şekilde sağlanmasıdır. İnkübatörün fonksiyonu odaya girişi sağlanan havanın durumu üzerinde ince
ayarlamalar yapmayı aşmamalıdır. Ayrıca ortam koşulları büyük ölçüde değişkenlik göstermektedir; bu durum
yalnızca ülkeden ülkeye değil, mevsimden mevsime de söz konusudur. İnkübatör üreticileri dünyanın her bir
bölgesi için özel inkübatör üretemeyeceklerinden, kuluçka odalarının etkili şekilde havalandırıldığından emin
olunmalıdır.

Kuluçka Makinaları Havalandırma

Kuluçka sistemi, inkübatörün istendiği şekilde çalıştırılabilmesi açısından inkübatör üreticileri
tarafından yapılan varsayımları karşılamalıdır. Etkili ve verimli şekilde çalışan, kurulum ve işletim maliyeti uygun
olan makineler tasarlamak için üreticiler makineye ulaşan havanın sıcaklık ve bağıl nem (RH) aralıkları hakkında
çeşitli varsayımlarda bulunmaktadırlar. Böylece üreticiler iç ortamı kontrol etmek (sıcaklık ve RH) için söz konusu
makinede olması gereken ısıtma ve soğutma kapasitelerini belirleyebilirler. Bu bilgi daha sonra herhangi bir
inkübatör için, genellikle aşağıdaki gibi değişkenler için tavsiyeleri içeren, üretici spesifikasyonları halini alır.
• Basılan 1000 yumurta için inkübatör hava gereksinimleri.
• 1000 yumurta için minimum oda havası değişimleri.
• Sağlanan havanın sıcaklığı ve nemi.
• Odadaki hava basıncı.
• Egzoz plenumu hava basıncı.
Bu halde her odada havalandırmanın sağlanmasına ilişkin önemli unsurlar; sağlanan hava hacmi, oda basıncı,
hava sıcaklığı ve bağıl nemdir.

Bizim kendi üretimimz olan kuluçka makinelerinde  havalandırma sistemi otomatik olmakla beraber elektirik kesintilerinde var olan vakumlu hava delikleri otomatik acilir . siz unutsanızda makine kendini havalandırır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp Satış Temsilcisi