Pekin Ördeği Yumurtalarında Bölgesel Farklılıklar (2)

KABUK KALINLIĞI

Kabuk kalınlığı ölçümleri Booth metodu kullanılarak tespit edilmiştir. Bunun için, toplam 30 yumurtanın küt uç, ekvator ve sivri uç bölgelerinden alınmış, yaklaşık 3 cm2 çaplı disk şeklinde ve her bir bölge için 5 adet olmak üzere toplam 450 kabuk parçası önce % 2,5 (ağırlık/hacim) oranındaki sodyum hidroksit çözeltisi içinde 5 dakika kaynatılarak kabukta bulunan zar ve organik maddelerden arınması sağlandı, daha sonra distile suda durulanarak havada kurutulmuştur. Disklerin kalınlığı 0,01 mm’ye duyarlı bir kompas yardımı ile ölçülmüş ve her bir bölge için ortalama kabuk kalınlığı elde edilmiştir.

GÖZENEK SAYISI VE YOĞUNLUĞU

Kabuktaki gözenek sayısı ve yoğunluğu (gözenek/cm2) Booth metodu kullanılarak tespit edildi. Bunun için daha önce kabuk kalınlığı ölçümlerinde kullanılmış disk şeklindeki kabuk parçacıklarının iç yüzeyleri % 70’lik alkolde çözünmüş Evans Blue ile boyanmıştır. Dış yüzeyde mavi noktalar oluşuncaya kadar gözeneklerdeki kapiller hareket ile boyanın emdirilmesi sağlanmış ve her bir diskteki beş farklı bölgede bulunan 25 mm2’lik alandaki gözenek sayısı disseksiyon mikroskobu kullanılarak ölçülmüştür. Gözenekler kabuk yüzeyi boyunca eşit olarak dağılmadığı ve ekvatoral bölge, yüzey alanı olarak her iki bölgenin toplamının yaklaşık iki katına eşit olduğu için tüm yumurtanın ortalama gözenek sayısını elde etmek üzere kabuğun ekvatoral bölgesinden elde edilen değerin iki katı esas alınmıştır. Toplam gözenek sayısı, ortalama gözenek sayısı ile elde edilen toplam yumurta yüzey alan değeri ile çarpılarak elde edilmiştir.

İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Ölçümler ve bölgeler arası karşılaştırmalar için varyans analizi (ANOVA) kullanıldı. Anlamlı fark saptanması durumunda ikili karşılaştırmalar için “Student-NewmanKeuls” testi, kullanıldı. Veriler ortalama ± SD olarak verildi. 0.05’den küçük p değerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

BULGULAR

Yumurtalardan elde edilen ortalama kabuk kalınlığı ve gözenek yoğunluğu değerlerinin bölgesel olarak değişimini göstermektedir. Gözenek yoğunluğu açısından küt uç en yoğun bölge durumundadır. Aynı zamanda gözenek uzunluğu anlamına gelen kabuk kalınlığında da bölgesel olarak fark gözükmektedir. Gözenek yoğunluğundaki standart hata değerlerinin büyük olması, gözeneklerin yumurta yüzeyindeki aynı bölgesel alanda bile eşit olarak dağılış göstermemesinden kaynaklanmaktadır. Embriyonal gelişim sırasında karbondioksit, oksijen ve su buharı gibi gazlar yumurta kabuğu üzerindeki gözenekler aracılığıyla diffüzyon ile sağlandığından, gaz geçiş miktarının hesaplanabilmesi için gözeneklerin sayı ve uzunluğunun bilinmesi gerekmektedir.

Samet Keşifoğlu

Profosyonel kuluçka makinesi Üreticisi

all author posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.